phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

docx Съобщение във връзка с Решение № РД-НС-04-35/ 06.04.2020г. на Надзорен съвет. Дата 21.04.2020 г.
Дата: 21.04.2020 (241,80KB)


pdf Приложение към Решение РД-НС-04-35/ 06.04.2020 г. на Надзорния съвет на НЗОК от 15.04.2020
Дата: 15.04.2020 (5 173,33KB)


docx Списък на допуснатите предложения на участниците, чиито ценови предложения отговарят на изискванията на чл. 29, ал. 2 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ.
Дата: 16.03.2020 (25,72KB)


xls График за договаряне на отстъпки от цените по чл.23, ал.3, т. 8 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ за участниците заявили групи медицински изделия по чл.21, ал.4, т.4, бувка а
Дата: 18.02.2020 (44,50KB)


xls ГРАФИК за договаряне на отстъпки от цените по чл. 23, ал. 3, т. 8 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ, за участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал. 4, т. 4, буквa "б" от Наредбата по чл.30а ЗМИ.
Дата: 18.02.2020 (91,00KB)


xls ГРАФИК за договаряне на отстъпки от цените по чл. 23, ал. 3, т. 8 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ, за участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал. 4, т. 4, буквa "в" от Наредбата по чл.30а ЗМИ.
Дата: 18.02.2020 (47,50KB)


xls Най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 21, ал. 4, т. 4, буква "а" от Наредбата по чл.30а ЗМИ
Дата: 18.02.2020 (54,50KB)


xls Най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл.21, ал.4, т.4, буква "б" от Наредбата по чл.30а ЗМИ
Дата: 18.02.2020 (80,00KB)


xls Най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл.21, ал.4, т.4, буква "в" от Наредбата по чл.30а ЗМИ
Дата: 18.02.2020 (68,00KB)


xlsx График за отваряне на ценовите предложения на участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал.4, т. 4, буква "в" (съставен на основание чл. 26, ал.9, т.4 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, приета с ПМС № 364/23.12.2011г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.83/22.10.2019г.)
Дата: 23.01.2020 (14,63KB)


xlsx Списък на допуснатите до договаряне участници и съответните групи медицински изделия, за които са допуснати в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия в условията на извънболничната медицинска помощ
Дата: 23.01.2020 (11,59KB)


xlsx Списък на допуснатите до договаряне участници и съответните групи медицински изделия, за които са допуснати в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия в условията на болничната медицинска помощ
Дата: 23.01.2020 (18,86KB)


doc Приложение 11 - Декларация по т. I подт. 4 от Поканата.
Дата: 24.10.2019 (41,00KB)


doc Приложение 10 - Декларация по т. II, подт. 3 от Поканата.
Дата: 24.10.2019 (39,00KB)


doc Приложение 9 - Декларация по т. II, подт. 2 от Поканата.
Дата: 24.10.2019 (41,00KB)


doc Приложение 8 - Декларация към Договор за 2020г.
Дата: 24.10.2019 (38,00KB)


doc Приложение 2 към Договор с ТЕ
Дата: 24.10.2019 (46,50KB)


doc Приложение 1 към Договор с ТЕ
Дата: 24.10.2019 (40,50KB)


doc Приложение 7 - Договор с търговците на едро, 2020г.
Дата: 24.10.2019 (575,50KB)


xls Приложение 6 - Декларация по чл.30, ал. 4, 2020г.
Дата: 24.10.2019 (44,00KB)