phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Архив медицински изделия и диетични храни

pdf Съобщение до търговците на едро с медицински изделия, 11.06.2021
Дата: 11.06.2021 (275,00KB)


pdf Съобщение във връзка с Решение № РД-НС-04-67/ 31.05.2021г. на Надзорен съвет. 04.06.2021г.
Дата: 04.06.2021 (146,48KB)


pdf Приложение към Решение РД-НС-04-67/ 31.05.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК от 04.06.2021г.
Дата: 04.06.2021 (3 718,00KB)


ppt Договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощните средства – НЗОК от 01.01.2022 г. STATUS QUO КЪМ 31.05.2021
Дата: 02.06.2021 (993,50KB)


xls Двустранен протокол, съставен на основание чл. 31, ал. 1 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, издадена от министъра на здравеопазването, , 20.04.2021
Дата: 20.04.2021 (41,50KB)


xls Приложение № 6, 20.04.2021
Дата: 20.04.2021 (43,50KB)


docx До участниците в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ, 15.04.2021
Дата: 15.04.2021 (14,50KB)


xls Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "б" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ, 15.04.2021
Дата: 15.04.2021 (82,00KB)


xls Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл.25, ал.4, т.4, буква "в" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ, 15.04.2021
Дата: 15.04.2021 (67,00KB)


xls Информация за предложените най-ниски цени за съответните групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква "а" от Наредба № 7 по чл. 30а ЗМИ, 15.04.2021
Дата: 15.04.2021 (55,00KB)


xlsx График за договаряне на отстъпки от първоначално подадените цени по чл. 26, ал. 3, т. 9 от Наредба № 7
Дата: 15.04.2021 (18,37KB)


xlsx Справка за вложени медицински изделия въз основа на която са определени обемите за Спецификация, приета с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-101/08.10.2020г.
Дата: 12.04.2021 (10,78KB)


pdf Приложение 7 - Договор с търговците на едро, 2021г.-нов, 19.03.2021
Дата: 19.03.2021 (2 214,25KB)


docx С условията, при които ще се извърши отварянето на ценовите предложения можете да се запознаете тук
Дата: 02.03.2021 (14,44KB)


xlsx График за отваряне на ценовите предложения на участниците, заявили групи медицински изделия по чл. 21, ал.4, т. 4, буква "в" (съставен на основание чл. 26, ал.9, т.4 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 02.03.2021
Дата: 02.03.2021 (11,62KB)


xlsx СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ДОГОВАРЯНЕ УЧАСТНИЦИ И СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА КОИТО СА ДОПУСНАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯТА НА БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, 02.03.2021
Дата: 02.03.2021 (17,70KB)


xlsx СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ДОГОВАРЯНЕ УЧАСТНИЦИ И СЪОТВЕТНИТЕ ГРУПИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА КОИТО СА ДОПУСНАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, 02.03.2021
Дата: 02.03.2021 (12,16KB)


pdf Методика за прилагане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, 05.02.21
Дата: 05.02.2021 (230,32KB)


docx Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2021 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ,03.02.2021
Дата: 03.02.2021 (26,51KB)


pdf На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в раздел „Нормативна база“, подраздел „ Други нормативни актове“ са публикувани „Правила за изменение на Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната помощ №РД-16-55/13.08.2020 г.“ (Правилата) С изменението на Правилата може да се запознаете тук, 01.02.2021
Дата: 01.02.2021 (54,74KB)