phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

doc Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (71,00KB)


xls График за подписване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални цели на основание чл.45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване на територията на РЗОК- Кърджали
Дата: 10.04.2019 (69,00KB)


xlsx График за отчитане
Дата: 27.12.2016 (47,39KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 08.11.2012 (492,88KB)


xls Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (55,00KB)