phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

docx Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Договорни партньори и информационно обслужване“, сектор „Информационно обслужване“ на Районна здравноосигурителна каса – гр. Велико Търново – 26.09.2019 г.
Дата: 26.09.2019 (261,59KB)


pdf График за подписване на индивидуални договори за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК
Дата: 10.04.2019 (1 265,72KB)


pdf Покана за участие в договаряне с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти на основание „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“ (ДВ бр.28 от 05.04.2019 г.)
Дата: 10.04.2019 (897,44KB)


xls График за отчитане
Дата: 25.03.2014 (161,00KB)


pdf Резюме от одитен доклад
Дата: 08.11.2012 (673,11KB)


pdf Резюме от одитен доклад _
Дата: 08.11.2012 (532,33KB)


zip Списък на служителите в РЗОК подали декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Дата: 18.05.2013 (55,25KB)