phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Днес, 10 май 2022 г., бе подписан Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности (НРД за ДД) за 2020-2022 г.
Договорът беше подписан от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и приподписан от министъра на здравеопазването.
В Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности 2020 - 2022 г. са постигнати следните договорености в полза на здравноосигурените лица (ЗОЛ):
 
Намалява се доплащането от страна на пациента при някои от дейностите при възрастовата група до 18 - годишна възраст.
 
Осигурява се лечение на ЗОЛ с психични заболявания под обща анестезия и след навършване на 18 - годишна възраст, без доплащане от страна на пациента. Дава се възможност всеки лекар по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за първична или специализирана извънболнична дентална помощ, отговарящо на изискванията по отношение на осъществяването на общата анестезия, да извършва дейностите под обща анестезия и за ЗОЛ на възраст над 18 години с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съобразно съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК. Тази промяна цели осигуряване на възможност за провеждане на дентално лечение при тази група лица, което е от съществено значение за подобряване и на общото им здравословно състояние.
 
Заложените със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) средствата за дентална помощ за 2022 г. са 239 709 800 лв. , което е с 24 323 800 лв. повече от 2021г. (Заложените със ЗБНЗОК средсва за дентални дейности през 2021 г. са 215 386 000 лв.). С увеличените средства се осигурява до 30% повишаване на цените на отделни дентални дейности и се гарантира финансирането на новите дейности, което е предпоставка за по-добро качество на предоставяните дентални услуги.