phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Във връзка с предстоящото подписване на договори с притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), преминали договаряне съгласно „ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“, Националната здравноосигурителна каса информира, че важно условие за това ще бъде ПРУ да са заплатили всички дължими суми към НЗОК от 2020 г., както и от предходните години от отстъпки, отстъпки в полза на пациента и механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на институцията съгласно сключените договори.