phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

При прилагане за трето тримесечие на 2020 г. на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила превишения по основни групи лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК, за третото тримесечие на 2020 г. спрямо условните бюджети по тримесечия.
Данните в лева показват следното:

 
  Група A Група Б Група В
Общо превишение (в лв.) на условния бюджет за III-то тримесечие на 2020 г. за основна група 9 465 497 2 113 628 30 079 666
Стойност на положителното нетно надвишение на разходите на НЗОК за лекарствените продукти на всички ПРУ по основна група за III-то тримесечие на 2020 г. спрямо III-то тримесечие на 2019 г. 14 252 442 6 611 093 37 827 463
в т.ч. за несамостоятелни 2 881 489 3 274 924 387 144
          за самостоятелни 11 370 953 3 336 170 37 440 319
Корекционен коефицент за дължимите директни плащания по Механизма за III-то тримесечие на 2020 г. от ПРУ/УП за основна група 0,664132 0,319709 0,795181
 
 
 
Основните групи лекарствени продукти, съгласно диференцирането на лекарствените продукти и средствата за здравноосигурителни плащания за тях в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020г. (ЗБНЗОК за 2020г.), са:
  • основна група А, формирана от лекарствените продукти за домашно лечение, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза;
  • основна група Б - лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, извън тези от основна група А;
  • основна група В е формирана от лекарствените продукти от пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, които НЗОК заплаща в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги.
Данните са от интегрираната информационна система на институцията, чрез която се контролира прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Механизма) по глава пета от Наредба №10 и приложение №10 към чл.34, ал.1 от същата, както и на Методика № РД-16-38/11.05.2020 г. за прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.