phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
phone RSS

Във връзка с публикуваната на сайта на НЗОК / https://www.nhif.bg/page/146/
„ ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“
 
 
  1.        Предложенията с приложените към тях документи се подават в едномесечен срок от публикуване на настоящата покана на интернет страницата на НЗОК. Поканата е публикувана на 30.09.2020 г.
  2.      НЗОК уточнява за Притежателите на Разрешения за Употреба, заинтересовани от настоящата покана, че информация и уточнения, както и отговори на възникнали въпроси ще се дават само при официално запитване в писмен вид, получени по  електронната поща на цитираните служители на дирекция ЛПМИДХ на НЗОК. На въпроси по телефон и искания за информация няма да се отговаря, нито да се дава официална информация.
  3.       Подалите по съответния ред, съгласно тази покана, ПРУ ще бъдат уведомени в писмен вид /по мейл/ за пълнотата на предоставената документация, както и за необходимостта на отстраняване на непълноти или уточнения по нея.
  4.        Желателно е всички ПРУ, участващи съобразно цитираната по-горе покана или предвиждащи такова, да комуникират намеренията си в писмен вид не по-късно от 13.11.2020 г. на посочените по-долу имейли за контакт. На въпроси по телефон и искания за информация няма да се отговаря, нито да се дава официална информация.
 
 
За контакти :
Ирена Бенева – Началник на отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ
e-mail: IKrumova@nhif.bg
Светла Димитрова – главен юрисконсулт в отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ  – email: [email protected]
Йовка Василева – главен експерт в отдел „Договаряне на отстъпки“ в дирекция ЛПМИДХ  email:  [email protected]
Владимир Афенлиев – Директор Дирекция „ ЛПМИДХ“ email : [email protected]
 
https://www.nhif.bg/page/146