phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

В съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация (последно изм. ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.) на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в рубрика "ЗА НЗОК", линк  "ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЗДОИ" или на електронен адрес https://www.nhif.bg/page/2229, е публикувана следната информация (данните са за поредния месец):
 
1. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по НЗОК код и МКБ код на заболяването – Приложение 1.
 
2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1.

3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1.

4. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК и МКБ код на заболяването - Приложение 1.
 
5. Разходи и брой болни за противотуморни лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани извън стойността на КП/АПр - по РЗОК, лечебни заведения и МКБ код на заболяването - Приложение 2.
 
6. Разходи и брой болни за противотуморни лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани извън стойността на КП/АПр – по МКБ код на заболяването - Приложение 2.
 
7. Разходи и брой болни за противотуморни лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани извън стойността на КП/АПр – по АТС - Приложение 2.