phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Новият Национален рамков договор e публикуван в „Държавен вестник“ , бр. 7 от 24.01.2020 г.
Новият Национален рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020 – 2022 г. отразява настъпилите промени в нормативната база, както и увеличението на средствата в бюджета на НЗОК за 2020 г.
С решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-4 от 20.01.2020 г. са определени годишни общи стойности на РЗОК за 2020 г. РЗОК следва да утвърдят стойности на изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП) за дейност м. януари на база средномесечната стойност, отчетена през 2019 г. от лечебните заведения. Определените стойности за дейност месец януари са авансови, до сключване на новите договори. Независимо от това, с Решение № РД-НС-04-16 от 29.01.2020 г. определените стойности за дейност м. януари са завишени с 5%, като допълнително, при необходимост, всяко лечебно заведение може да ползва и 5% от следващия месец (съгласно Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. приети с Решение № РД-НС-04-4 от 20.01.2020 г.).
Възложено е на директорите на РЗОК да извършат анализ и предложат разпределение на средствата по лечебните заведения за болнична помощ за 2020 годна за периода след м. януари, в срок до средата на м. февруари. Надзорният съвет ще утвърди определените от РЗОК годишни стойности за всяко лечебно заведение, оказващо болнична помощ за 2020 г. на свое заседание, в срок до средата на месец февруари. Средствата ще са в съответствие с постигнатите в НРД 2020 - 2022 година параметри на медицинската дейност за 2020 година.