phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

Продължавайки вече традиционния диалог с пациентски организации и водещи специалисти по съответните заболявания, на 29. юни т.г. представители на Надзорния съвет и на ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведоха среща  с пациентски организации на болните с ревматологични заболявания. Преди това, на 21 т.м., бе проведена среща и с председателя на Българското дружество по ревматология, и с националния консултант по ревматология.

На срещата бе дискутирана възможността да се подобри лечението на пациентите с ревматологични заболявания с биологични лекарствени продукти, като се избегнат рисковете от прилагането им на болни с противопоказания за такова лечение. В тази връзка е и създаването на Постоянен експертен съвет (ПЕС). Експертите по ревматология посочиха редица аспекти в дейността на ПЕС, изцяло в полза на пациентите, като:
 
- Въвеждане на единни критерии за провеждане на терапия с биологични лекарствени продукти;
- В ПЕС участват поне двама експерти, които разглеждат не само документите, но и реално преглеждат болния;
- Извършва се стриктна оценка на поставената диагноза и се прецизира терапията, предвид придружаващи заболявания;
- Прецизира се медицинската целесъобразност на започването на лечението с биологични лекарствени продукти, предвид характера на фармакологичната терапия – съществуването на известни рискове от нея, предпазване на пациентите от интоксикация и от ненужна имуносупресивна терапия;
- Взимане на необходимите мерки пациентите да не предприемат самоволно спиране на терапията си, което компрометира терапевтичния отговор.
 
Пациентските организации направиха конструктивни предложения за подобряване на работата на ПЕС, като:
  • Да се разшири съставът на ПЕС, като бъдат включени и лекуващите лекари на болните;
  • Да се официализират становищата на ПЕС;
  • Съвместно с пациентските организации, националния консултант и председателя на научното дружество да се изработи график за консултиране на пациенти в определени населени места – центрове, извън столицата;
  • Проследяването на пациентите да не е свързано с хоспитализации;
  • Съвместно – пациентските организации и НЗОК, да подготвят информация за пътя на пациентите, които получават лекарствени продукти по протокол.
 
Пациентските организации и институцията се обединиха около предложението да се провеждат такива срещи ежемесечно.
 
На същата дата представители на Надзорния съвет и на ръководството на НЗОК проведоха среща и с изтъкнати онкохематолози.
Дискутирани бяха промените в Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на противотуморни лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания и максимално ефективното използване на количествата, които се приготвят в болничните аптеки. Поставена бе и темата за намаляване на административната тежест върху лекарите, която може да се осъществи със съвременни софтуерни решения. Обсъдена бе и спешната необходимост от изграждане на регистър на пациентите, за да могат лечебните заведения да планират своята дейност и да има спокойствие в системата – както за лекарите, така и за болните.
 
Присъстващите на срещата постигнаха съгласие текущо да анализират и своевременно да решават възникнали проблеми в работата си.