Показване на 1 - 20 от 55 резултата.
Елементи на страница
Страница от 3
Име
Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат Дата: 19.05.2015  (3 247,5KB)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК Дата: 08.05.2015  (11 864,5KB)
Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Дата: 08.05.2015  (776,1KB)
Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.) Дата: 27.04.2015  (2 661,5KB)
Наредба за административното обслужване (Загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г.) Дата: 20.04.2015  (205,3KB)
Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (Загл. изм. – ДВ, бр. 75 от 2014 г., доп., бр. 106 от 2014 г.) Дата: 25.02.2015  (6 867,9KB)
Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия Дата: 12.02.2015  (668,2KB)
Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Дата: 07.01.2015  (480,6KB)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 61 от 26.07.2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 88 от 31.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., доп., бр. 60 от 30.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 21.06.2010 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 52 от 7.08.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 97 от 9.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 99 от 14.12.2012 г. и бр. 100 от 15.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 31 от 29.03.2013 г.; изм. с Определение № 3731 от 19.03.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 32 от 2.04.2013 г., в сила от 2.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; изм. с Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 12 от 11.02.2014 г.; изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 95 от 18.11.2014 г., в сила от 1.01.2015 г. Дата: 05.12.2014  (331,9KB)
Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., изм., бр. 91 от 17.11.2009 г., бр. 94 от 29.11.2011 г., бр. 2 от 6.01.2012 г., изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., изм., бр. 104 от 3.12.2013 г., изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2014 г., в сила от 21.02.2014 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 95 от 18.11.2014 г. Дата: 05.12.2014  (1 609,7KB)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 17 и бр. 54 от 2014 г.) Дата: 11.11.2014  (2 841,2KB)
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Дата: 07.10.2014  (36,3KB)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.) Дата: 11.09.2014  (43,2KB)
Наредба №16 от 30 юли 2014г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните групи за редки заболявания Дата: 18.08.2014  (113,0KB)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.) Дата: 10.07.2014  (194,4KB)
НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи Дата: 02.11.2012  (241,3KB)
Наредба № 43 от за Профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България Дата: 22.01.2010  (76,0KB)
Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето-десета ревизия Дата: 23.01.2013  (8 837,6KB)
Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика" Дата: 22.01.2010  (69,3KB)
Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК Дата: 18.03.2014  (11 667,5KB)
Показване на 1 - 20 от 55 резултата.
Елементи на страница
Страница от 3

 
Електронни услуги
Намерени са 12 резултата.
Намерени са 12 резултата.
Вие питате
Календар на събития
Юли 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Анкета
Откъде се информирате за правата си като пациент?

от НЗОК/РЗОК
от личния си лекар
от медиите
от познати
от интернет
от пациентски организации
не се интересувам